Browsing Tag

چرا خمیازه می کشیم ؟

به چه دلیل خمیازه می کشیم ؟

بر اساس یک نظریه، خمیازه کشیدن مسری است. آخرین نظریه‌های فیزیولوژیست‌ها در رابطه با خمیازه کشیدن، از مسری بودن خمیازه حکایت می‌کند. به گزارش آذرفان : خمیازه عبارت‌ است از باز کردن دهان و کشیدن حجم زیادی از هوا به درون…