چگونه بر مردمی که از من بیشتر می فهمند حکومت کنم؟

185

چگونه بر مردمی که از من بیشتر می فهمند حکومت کنم؟

اسکندر که قبل از حمله به ایران مستأصل بود…

پرسید که چگونه برمردمی که ازمردم من بیشتر می فهمند حکومت کنم؟

یکی از مشاوران می گوید: «کتاب هایشان را بسوزان… خردمندانشان را بکش… و دستور بده به زنان و کودکانشان تجاوز کنند».

اما یکی دیگر از مشاوران پاسخ داد: نیازی به چنین کاری نیست…
از میان مردم ، آنها را که نمی فهمند به کارهای بزرگ بگمار…
و آنهایی که می فهمند را به کارهای پَست…

نفهم ها همیشه شکرگزار تو خواهند بود…
فهمیده ها یا به سرزمین های دیگر کوچ می کنند یا خسته وسرخورده، عمر خود را تا لحظه ی مرگ در گوشه ای از آن سرزمین در انزوا سپری خواهند کرد

چقدر تکرار تاریخ سخت است!!

حکومت

بیشتر بخوانید  نکاتی برای گرم کردن خانه بدون استفاده از بخاری

Comments are closed.